หัวหน้างานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Supervisor)

หัวหน้างาน

บทความนี้สำหรับหัวหน้างานหรือว่าที่หัวหน้างาน ที่เตรียมตัวในการพัฒนาตัวเอง ให้เรียนรู้และเข้าใจในบทบาท ภาระหน้าที่ของผู้บริหารต้น-กลาง ว่าจริงๆ แล้ว ผู้บริหารระดับสูงมีความคาดหวังสิ่งใดกับ หัวหน้างานบ้าง

สิ่งที่ผู้บริหารหรือองค์กรคาดหวังกับหัวหน้างานคือ

  1. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ที่จะสามารถบริหารและควบคุมทีมงานได้ดี
  2. มีทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ที่ดี สามารถเป็นต้นแบบทีมงานได้
  3. มีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายองค์กร และรับผิดชอบต่อผลงานของทีมงาน
  4. มีทักษะต่างๆ ที่หัวหน้าควรมี เช่น การสอนงาน,มอบหมายงาน,สั่งงาน,ติดตามงาน ฯลฯ
  5. มีศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร จัดการ ระบบงานได้อย่างมืออาชีพ
  6. มีจิตวิทยาในการโน้มน้าวและจูงใจคนได้ตามจริตของคนตามหลักการต่างๆ เช่น DISC , บัวสี่เหล่า, สัตว์ 4 ทิศ
  7. มีความสุข และสนุกในการปั้นทีมให้เวิร์ค ด้วยการมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมุ่งสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คำว่า “หัวหน้างานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ” เริ่มเป็นเป้าหมาย หรือ Passion ของคุณมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะ ถ้าใช่  คุณลองเริ่มต้นจากการ กำหนดเป้าหมายจากเรื่องง่ายๆหรือเรื่องที่ถนัดก่อน แล้วลงมือทำอย่างต่อเนื่อง

สะสมความภูมิใจ (Success Story) แล้วคำว่าเป็นเลิศจะสถิตอยู่กับคุณ

ด้วยคุณค่าที่คุณคู่ควร (Supervisor Value)
สอบถามเพิ่มเติมที่

cs.pplearning@gmail.com
sa.pplearning@gmail.com
info.pplearning@gmail.com
T.0626599546